Disclaimer - Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring

Disclaimer:
AgroCheck besteedt de uiterste aandacht aan de informatie op haar website. AgroCheck kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie, waaronder ook begrepen worden de bestanden, die u via de website kunt openen. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. AgroCheck sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen. Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. AgroCheck staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks. AgroCheck behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van AgroCheck.
__________________________________________________________________

Algemene voorwaarden:
Artikel 1 Definities                                                                              
In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder AgroCheck: het door AgroCheck ontwikkelde internetportaal www.agro-check.nl dat informatie over bedrijven werkzaam in de bloemen-, planten- en uitgangsmateriaalbranche (kwekerijen, handelaren, exporteurs, importeurs, winkels, groothandel) van over de gehele wereld aanbiedt. Spelregels: aanvullende voorschriften, inhoudende de (operationele) gegevens en vereisten met betrekking tot deelname aan AgroCheck. Gebruiker: de bij AgroCheck aangesloten leden die zich als zodanig hebben ingeschreven c.q. aangemeld voor deelname aan AgroCheck.

Artikel 2 Toelating; Toepasselijke voorwaarden                                        
AgroCheck is beschikbaar voor alle bij AgroCheck ingeschreven Gebruikers, tenzij aan hen door AgroCheck de toegang is ontzegd. Op het gebruik van AgroCheck en daaruit voortkomende overeenkomsten tussen Gebruikers onderling is, naast het bepaalde in deze Algemene voorwaarden, tevens het bepaalde in de Spelregels van toepassing. Bij strijdigheid tussen de diverse bepalingen en voorwaarden, zal de volgende rangorde gelden: 1. het bepaalde in de Algemene Voorwaarden;  2. het bepaalde in de Spelregels;

Artikel 3 Tarieven                                                                                          
De op de website (www.agro-check.nl) gepubliceerde tarieven. Tarieven kunnen 1 keer per jaar aangepast worden. AgroCheck zal minimaal 2 maanden voor de wijziging van de tarieven de Gebruikers hierover in kennis stellen. Gebruikers hebben de mogelijkheid bij tariefverhoging het lidmaatschap schriftelijk (of per e-mail) op te zeggen, met inachtneming van 1 maand opzeggingstermijn.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid aanbod informatie                                                    
AgroCheck besteedt de uiterste aandacht aan de informatie op haar website. AgroCheck kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie, waaronder ook begrepen worden de bestanden, die u via de website kunt openen. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. AgroCheck sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.
Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. AgroCheck staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.
AgroCheck behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van AgroCheck.

Artikel 5 Aangeleverde informatie door Gebruikers                                                  
De door de Gebruikers aangeleverde informatie over betalingstermijnen, incasso’s en andere informatieve gegevens worden door AgroCheck vertrouwelijk behandeld en voor publicatie gescreend op juistheid. Medewerkers van AgroCheck tekenen voor geheimhouding. Het kan in de praktijk helaas voorkomen dat er toch onjuistheden gepubliceerd worden. AgroCheck kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, zie ook artikel 6.

Artikel 6 Aansprakelijkheid; vrijwaring                                                     
AgroCheck aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor niet tijdig en/of niet correct geplaatste, aangepaste of verwijderde informatie, tenzij dit door (één van) haar medewerkers opzettelijk is geschied.
1. AgroCheck is niet aansprakelijk voor de gevolgen van storingen in de data/telecommunicatie infrastructuur (inclusief programmatuur), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van (medewerkers van) AgroCheck.
2. Voor indirecte schade is AgroCheck nimmer aansprakelijk te houden.
3. Gebruiker vrijwaart AgroCheck voor aanspraken van derden voortvloeiende uit handelen of nalaten van de Gebruiker in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden, spelregels, van AgroCheck en/of Nederlandse wet- en regelgeving.

Artikel 7 Gebruikersnaam/Wachtwoord                                               
Aan Gebruiker verschafte gebruikersnamen en bijbehorende wachtwoorden zijn strikt persoonlijk. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor handelingen die middels de aan hem toegewezen gebruikersnaam en/of wachtwoord plaatsvinden. Het is niet toegestaan gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden over te dragen.

Artikel 8 Uitsluiting                                                                         
1. AgroCheck behoudt zich het recht voor om bij handelingen in strijd met deze Algemene voorwaarden en/of indien het handelen of nalaten van een Gebruiker daartoe anderszins aanleiding geeft, de Gebruiker naar redelijkheid en billijkheid voor bepaalde of onbepaalde tijd van gebruik van c.q. deelname aan AgroCheck uit te sluiten. Deze uitsluiting kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk geschieden.
2. In het geval van (een poging tot) misbruik en/of elektronische inbraak (hacking) van het systeem door een Gebruiker, is AgroCheck gerechtigd de Gebruiker onmiddellijk en onvoorwaardelijk voor onbepaalde tijd uit te sluiten van het systeem. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle door het misbruik of de elektronische inbraak ontstane schade.

Artikel 9 Beëindiging
Het AgroCheck lidmaatschap wordt aangegaan voor de minimale duur van één jaar en wordt daarna automatisch geprolongeerd. De beëindiging van deze overeenkomst dient schriftelijk plaats te vinden uiterlijk 30 dagen voor afloop van deze overeenkomst.

Artikel 10 Slotbepalingen                                                                                 
1. AgroCheck behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden en/of de Spelregels te wijzigen. Wijzigingen worden middels publicatie op de website van AgroCheck bekendgemaakt en zijn van kracht vanaf vier weken na de datum van publicatie. Gebruikers onthouden zich van het doen van mededelingen, het doorgeven van informatie of het (in)direct aan anderen ter beschikkingstellen van gegevens, betreffende welke informatie dan ook, waarvan zij middels AgroCheck hebben kennisgenomen en van welke zij begrijpen of redelijkerwijs zouden moeten begrijpen dat deze informatie op enigerlei wijze aan een ander schade kan berokkenen dan wel anderszins niet voor vermelding aan derden is bestemd.
2. Het intellectuele eigendom(srecht) van AgroCheck berust bij Agrover Diensten B.V. Data en/of andere gegevens van of afkomstig uit AgroCheck mogen niet zonder toestemming van AgroCheck aan derden worden verstrekt.
3. Door gebruik te maken van AgroCheck verlenen Gebruikers toestemming om zijn of haar N.A.W. -gegevens, telefoon-, fax- en administratienummer aan derden bekend te maken, indien zulks bevorderlijk is voor credit informatie alsmede indien zulks civiel- of strafrechtelijk gewenst is. Gebruiker is ermee bekend dat andere bij AgroCheck ingeschreven leveranciers en kopers kennis kunnen nemen van de door Gebruiker in AgroCheck vermelde gegevens.
4. Gebruikers geven toestemming aan AgroCheck om hen te informeren middels de digitale nieuwsbrief. Afmelden kan via info@agro-check.nl.
5. Eventuele klachten dienen te worden ingediend bij AgroCheck, e-mailadres: info@agro-check.nl. Op verbintenissen met betrekking tot AgroCheck en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6. Alle geschillen die tussen AgroCheck en Gebruiker(s) mochten ontstaan en niet in goed wederzijds overleg worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Mei 2018

__________________________________________________________________

Privacyverklaring
Agrover Diensten B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Agrover Diensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of onze e-nieuwsbrieven ontvangt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoewel dit niet van iedereen bekend is:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Agrover Diensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Bewaring van persoonsgegevens
Agrover Diensten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Agrover Diensten B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
De meeste gegevens worden opgeslagen op onze eigen systemen. Wanneer we gebruik maken van diensten van derden, zien we erop toe dat zij voldoen aan privacy- en beveiligingseisen en bij voorkeur gecertificeerd zijn. In ons geval betreft het onder andere Microsoft Office 365 voor de e-mail accounts.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Agrover Diensten B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Agrover Diensten B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Agrover Diensten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@agro-check.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Agrover Diensten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Contactgegevens:
www.agro-check.nl
Nijverheidsweg 23G
3641 RP Mijdrecht
+31-(0)297-785753
De heer M. Weitjens is de Functionaris Gegevensbescherming van Agrover Diensten B.V. Hij is te bereiken via info@agro-check.nl.